เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ASEAN


ข้อมูลพื้นฐาน อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรงุเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศ สมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือบรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ เรียกว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)


สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลอืง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิก รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  • สีน้ำเงิน หมายถึง สันตภิาพและความมั่นคง
  • สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
  • สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

คำกล่าวทักทาย (ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน)

ไทย คือ สวัสดี
บรูไน คือ ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย คือ ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย คือ ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์ คือ กูมุสตา
สิงคโปร์ คือ หนีห่าว
กัมพูชา คือ ซัวสเด
ลาว คือ สะบายดี
พม่า คือ มิงกาลาบา
เวียดนาม คือ ซินจ่าว